Agencja Detektywistyczna Akor

Agencja
Detektywistyczna

Prywatny Detektyw - Wywiad gospodarczy - Analizy - Raporty

Podstawy prawne

Agencja „AKOR” działa na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 roku o usługach detektywistycznych ( Dz.U. z 2002 roku, Nr 12, poz. 110 z późn. zm.)
Wskazane poniżej artykuły przytoczonej ustawy świadczą o profesjonalnym, zgodnym z prawem, legalnym i bezpiecznym dla Państwa świadczeniu usług przez naszą agencję.
Korzystając  z usług agencji nieposiadających zezwolenia oraz detektywów bez licencji  powstaje ryzyko odpowiedzialności karnej z kodeksu karnego, ustawy o ochronie danych osobowych i innych aktów prawnych regulujących przetwarzanie danych osobowych.
Art. 2. 1. Usługami detektywistycznymi są czynności polegające na uzyskiwaniu,
przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach,
realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w
zakresach niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy
odrębnych przepisów, a w szczególności:
1) w sprawach wynikających ze stosunków prawnych dotyczących osób fizycznych,
2) w sprawach wynikających ze stosunków gospodarczych dotyczących:
a) wykonania zobowiązań majątkowych, zdolności płatniczych lub wiarygodności w
tych stosunkach,
b) bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych,
nieuczciwej konkurencji lub ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową,
3) sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom
ubezpieczeniowym,
4) poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się,
5) poszukiwanie mienia,
6) zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne,
postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe albo
inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego.
2. Zleceniodawcą czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 6, nie mogą być organy
prowadzące lub nadzorujące postępowania w tych sprawach.

art. 3. Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług
detektywistycznych jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz.
1807) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru działalności detektywistycznej,
zwanego dalej „rejestrem”.
Art. 4. 1. Wykonywanie czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej, wymaga posiadania licencji detektywa,
zwanej dalej „licencją".
2. Detektywem w rozumieniu ustawy jest osoba posiadająca licencję.
3. Tytułu zawodowego „detektyw" może używać wyłącznie osoba posiadająca
licencję.

Art. 8. 1. Detektyw jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych, zebranych
w toku wykonywanych przez niego czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, bez
zgody osób, których dane dotyczą, w zakresie sprawy prowadzonej przez
przedsiębiorcę posiadającego wpis do rejestru, wyłącznie w czasie prowadzenia
tej sprawy.
2. Detektyw nie może powierzać przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi.
3. Detektyw ma obowiązek przekazać zatrudniającemu przedsiębiorcy przetwarzane
dane osobowe, zebrane w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust.
1, bezpośrednio po zaprzestaniu prowadzenia sprawy lub na jego polecenie:
1) przekazać zleceniodawcy albo innemu detektywowi, wyznaczonemu przez
przedsiębiorcę do współdziałania albo do przejęcia czynności dla dalszej
realizacji usługi, albo
2) zniszczyć te dane w przypadku rezygnacji zleceniodawcy z ich odbioru lub
nieodebrania ich w wyznaczonym terminie.”,
4. Detektyw jest obowiązany przy przetwarzaniu danych osobowych stosować
przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr
33, poz. 285) z wyłączeniem art. 25 ust. 1 i art. 32–35.

art. 9.  O ile przepisy innych ustaw nie stanowią inaczej, detektyw, w trakcie
wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, może uzyskiwać informacje
od osób fizycznych, przedsiębiorców, instytucji, a także organów administracji
rządowej lub samorządowej.

Art. 11. Detektyw przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1,
jest obowiązany:
1) przestrzegać przepisów prawa oraz odmówić wykonania czynności niezgodnej z
prawem lub nieetycznej,
2) zachować należytą staranność i rzetelność, a zwłaszcza sprawdzić zgodność z
prawdą uzyskanych informacji.
3) przestrzegać przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1,
przepisów prawa oraz odmówić wykonania czynności nieetycznej lub niezgodnej z
prawem

Art. 12. 1. Detektyw jest obowiązany zachować w tajemnicy źródła informacji oraz
okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość w trakcie wykonywania
czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1.
2. Obowiązek zachowania tajemnicy ciąży na detektywie także po zaprzestaniu
wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1.
3. Detektyw może zostać zwolniony z zachowania tajemnicy na zasadach określonych
w Kodeksie postępowania karnego.

Art. 23b. 1. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług
detektywistycznych ma obowiązek sporządzić końcowe pisemne sprawozdanie z
wykonanych czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, zawierające w
szczególności:
1) datę zawarcia umowy,
2) opis przedmiotu umowy,
3) określenie zakresu i przebiegu przeprowadzonych czynności,
4) opis stanu faktycznego,
5) datę zakończenia czynności w sprawie.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, wraz z materiałami dokumentującymi opis
stanu faktycznego przekazuje się zleceniodawcy.
3. W przypadku gdy sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje
dotyczące przeprowadzonych czynności w sprawach, o których mowa w art. 2 ust. 1
pkt 6, przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług
detektywistycznych sporządza jego kopię i przechowuje ją przez okres 2 lat od
dnia sporządzenia, jednak nie dłużej niż do dnia zaprzestania przez
przedsiębiorcę wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług
detektywistycznych.

Art. 46. 1. Kto wykonuje działalność w zakresie usług detektywistycznych bez
wymaganego wpisu do rejestru, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
karze pozbawienia wolności do lat 2.
2. Tej samej karze podlega osoba wykonująca czynności detektywa w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej bez wymaganej licencji.


Kraków os. Boh. Września 1
telefon 24h: +48 668 161 106
e-mail: info@agencja-akor.pl
fax: (12) 272 00 63

UPRAWNIENIA

  • Licencja nr  0001566 wydana przez Małopolskiego Komendanta Woje- wódzkiego Policji w Krakowie
  • Wpis do rejestru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nr DZiK-II-6612-91/12/RD-31/2012/DŚ 

PODSTAWY PRAWNE

Dowiedz się więcej na temat podstaw prawnych działania agencji detekty- wistycznych dowiedz się więcej »

WSPÓŁPRACUJEMY

Agencja AKOR współpracuje z Kance- larią Adwokacką Pani Adwokat Beaty Dużyk - ul. Kielecka 5/2, 31-526 Kraków